வெள்ளி, 4 மே, 2012

Repalce LInk Title above </head> tag.

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>

2.Adding The Blog Pager Code

Click on Add a Gadget > HTML/Javascript.


<!-- Post title blog pager by helperblogger.com START -->
<style type="text/css"> 
#blog-pager-newer-link {font-size:85%;width:200px;text-align:left;} 
#blog-pager-older-link {font-size:85%;width:200px;text-align:right;} 
</style> 
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){ 
var newerLink = $("a.blog-pager-newer-link").attr("href"); 
$("a.blog-pager-newer-link").load(newerLink+" .post-title:first", function() { 
var newerLinkTitle = $("a.blog-pager-newer-link").text(); 
$("a.blog-pager-newer-link").text("<< " + newerLinkTitle); 
}); 
var olderLink = $("a.blog-pager-older-link").attr("href"); 
$("a.blog-pager-older-link").load(olderLink+" .post-title:first", function() { 
var olderLinkTitle = $("a.blog-pager-older-link").text(); 
$("a.blog-pager-older-link").text(olderLinkTitle + " >>");//rgt 
}); 
}); 
</script>
<!-- Post title blog pager by helperblogger.com END -->

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக